Liczba odwiedzin strony: 31410 Osób na stronie: 1
 

Kancelaria radców prawnych Legista
M. Martuzalska, M. Sikorska

 
Dziennik Ustaw 2008 Nr 146 poz. 930 - Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2008 r.) Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446 oraz z 2008 r. Nr 102, poz. 654) po § 18a dodaje się § 18b w brzmieniu: "§ 18b.    W 2008 r. wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 15b ust. 1, składa się w terminie do dnia 15 sierpnia, a dotację wypłaca się w terminie do dnia 15 września.". §   2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.
Monitor Polski 2006 Nr 48 poz. 516 - Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I (M.P. z dnia 18 lipca 2006 r.) Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Mariusza Kamińskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Bartłomieja Józefa Szrajbera, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.
KRS 0000342101 - CALX SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CALX SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-11-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KONARSKIEGO 9 33-300 NOWY SĄCZ M. NOWY SĄCZ M. NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
734-340-95-60 121082228 0000342101
KRS 0000342100 - MEDIUS POLAND SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MEDIUS POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-11-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
3 MAJA 9 30-062 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
677-233-57-61 121084150 0000342100
KRS 0000342099 - LUCRUM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LUCRUM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-11-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CHROBREGO 129 87-100 TORUŃ M. TORUŃ M. TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000342099
KRS 0000342098 - TTW-OPEX SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TTW-OPEX SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-11-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BARTYCKA 20/24 00-716 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000342098
KRS 0000342097 - BARTIKO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BARTIKO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-11-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BARTYCKA 20/24 00-716 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000342097